Ogłoszenia

Artykuły

 • Postanowienie

   Sygn. akt I Co 1213/17

  POSTANOWIENIE

  Dnia 13 grudnia 2017 r.

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 grudnia 2017 r. w Nowym Targu wniosku wierzyciela Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie

  Sygn. akt I Co 1169/17                                                                                     Dnia 28 listopada 2017 r.

   

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

   po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 listopada 2017 r. w Nowym Targu wniosku Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Bogumiły Wacławiak w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomira Hosiawę - Km 1617/17

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  W dniu 13 listopada 2017r. sąd nie będzie urzędował zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu   z dnia  10 marca 2017 r., wydanym na podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy/  Dz. U. z 2016 r.  poz. 1666 j.t./ w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy z uwagi na wystąpienie w dniu 11 listopada 2017 r. – Święta Niepodległości - w sobotę.

 • Ogłoszenie

  O G Ł O S Z E N I E


  Postanowieniem z dnia 26 maja 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 943/17 Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Andrzeju Pierzchała s. Jana i Marii (PESEL 50102703572) zmarłym 29 grudnia 2016 r. w Nowym Targu - ostatnio zamieszkałym w Szaflarach.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

   

  o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Bogdanie Mirosławie Kasprzyku

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA SPADKU PO MARKU KORWEL

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Helenie łojek c. Jana i Krystyny

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Postanowieniem z dnia 31 lipca 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 721/17 referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Józefie Czech-Miętus

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Sygn. akt I Ns 677/17     

  OGŁOSZENIE

              W dniu 21 czerwca 2017 r. złożono w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, I Wydział Cywilny do sprawy zarejestrowanej pod sygnaturą akt I Ns 677/17 sporządzony w dniu 20 czerwca 2017 r. przed notariuszem Andrzejem Palenikiem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej nr 42, protokół Rep. A nr 1763/2017 obejmujący wykaz inwentarza po Bogdanie Noga

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie

  Sygn. akt I Co 198/17                                                                                                      Dnia 6 czerwca 2017 r.

  POSTANOWIENIE

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 czerwca 2017 r. w Nowym Targu wniosku wierzyciela Lindorff I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Sabiny Łucji Gąsienicy

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia